ALGEMENE GEBRUIKSVOORWAARDEN VAN DE WEBSITE

Het gebruik van de Website veronderstelt naleving van de algemene voorwaarden zoals hieronder beschreven en alle andere wetgeving terzake. Toegang en gebruik van de Website impliceren dat de gebruiker deze algemene voorwaarden heeft gelezen en begrepen en onvoorwaardelijk aanvaardt.
NAOS BENELUX maakt gebruikers van de Website attent op de volgende punten:

De Website is geredigeerd door:
NAOS BENELUX
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid naar Belgisch recht
Met maatschappelijke zetel in Avenue Victor Hugo 32, 1420 Braine-l’Alleud – België
Ondernemingsnummer BE 0885.589.610
Tel.: 02 342 06 61

Wettelijk vertegenwoordiger: Tugce Ikis
Verantwoordelijk uitgever: Morgane Moral, Digital & CRM Manager
Websitebeheerder: Morgane Moral, Digital & CRM Manager

De Website wordt gehost door:
Claranet
Société par actions simplifiée met maatschappelijk kapitaal van 5 332 300 €
Ingeschreven bij het RCS van Lille Metropole onder het nummer 419 632 286
Maatschappelijke zetel : 32 Rue Breguet – 75011 Paris - FRANCE
Tel : 01.44.78.63.65
 

1. Toegang tot de Website

De gebruiker van deze Website erkent over de nodige kennis en middelen te beschikken om de Website te bezoeken en te gebruiken. De Website www.bioderma.be is gratis toegankelijk. De kosten voor toegang toe en gebruik van het telecommunicatienetwerk zijn voor rekening van de gebruiker, conform de modaliteiten van de providers en operatoren.
NAOS BENELUX is niet aansprakelijk voor elementen buiten zijn controle om noch voor schade aan de technische omgeving van de gebruiker, met name hardware, software, netwerkapparatuur en andere uitrusting die wordt gebruikt om toegang te krijgen tot de service en/of informatie of er gebruik van de maken.
Gebruikers worden erop gewezen dat frauduleuze toegang of gebruik van een computersysteem, het verstoren of saboteren van de werking van een dergelijk systeem of het op frauduleuze wijze invoeren of wijzigen van gegevens in een computersysteem een misdrijf is dat door de wet wordt bestraft.
 

2. Auteursrechten/Copyright

Het merk Institut Esthederm, de naam Institut Esthederm, het logo Institut Esthederm, de productnamen van Institut Esthederm en de aanverwante producten en diensten, zijn gedeponeerde merken van NAOS BENELUX.
Deze Website vormt een werk waarvan NAOS BENELUX de auteur is conform de wet van 30 juni 2004 inzake auteursrechten en naburige rechten. De firma ATI4 stond in voor het ontwerp en de ontwikkeling van deze Website.
Foto's, teksten, slogans, tekeningen, afbeeldingen, audiovisuele animatie en alle andere werken op de Website zijn eigendom van NAOS BENELUX of derden die NAOS BENELUX toelating geven om die te gebruiken.
Er wordt geen enkele licentie noch gebruiksrecht verleend op welkdanig merk of logo op de Website, die bijgevolg alleen mogen worden gebruikt na voorafgaande en schriftelijke toestemming vanwege NAOS BENELUX.
Elke reproductie, weergave, gebruik of wijziging met welkdanig procédé en welkdanige drager van deze Website of een deel ervan en van volledige of gedeeltelijke onderdelen ervan zonder voorafgaande toestemming van NAOS BENELUX is streng verboden en wordt als namaakdelict bestraft met twee jaar opsluiting en een boete van 150.000,00 €.
Reproductie, imitatie, gebruik of aanhechting van de merken zonder voorafgaande toestemming vanwege NAOS BENELUX of hun respectieve vertegenwoordigers vormen een namaakdelict dat wordt bestraft met twee jaar opsluiting en een boete van 150.000,00 €.
Alle documenten die op de Website worden gepubliceerd, mogen uitsluitend voor privédoeleinden worden gereproduceerd. Elk ander gebruik van deze reproducties, met name voor commerciële doeleinden, is uitdrukkelijk verboden zonder voorafgaande en schriftelijke toestemming vanwege NAOS BENELUX.
 

3. Informatie en producten

De Website geeft een algemeen overzicht van het gamma producten en diensten van NAOS BENELUX die in België beschikbaar zijn. NAOS BENELUX behoudt zich het recht voor de informatie op deze Website, met name over de beschikbaarheid en specificaties van de getoonde producten, te allen tijde en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen rekening houdende met de interactiviteit van de Website, zonder dat NAOS BENELUX hiervoor aansprakelijk is.
 

4. Verantwoordelijkheid

Alle informatie op deze Website wordt geleverd in de staat zoals ze is. NAOS BENELUX geeft geen enkele garantie - expliciet noch impliciet - en is niet verantwoordelijk voor de raadpleging of het gebruik van deze Website, met inbegrip van beschadigingen of virussen die de computer of andere apparatuur van de gebruiker kunnen oplopen.
De firma NAOS BENELUX behoudt zich het recht voor om welke reden ook en naar eigen goeddunken de toegang tot de Website te allen tijde volledig of deels te wijzigen, te annuleren, op te schorten of te onderbreken, met name de inhoud, de functies of de beschikbare uren, zonder voorafgaande kennisgeving en zonder verantwoordelijk te kunnen worden gesteld voor de eventuele gevolgen hiervan.
NAOS BENELUX is niet verantwoordelijk voor de juistheid noch fouten of vergetelheden op de Website. De inhoud van deze Website wordt weergegeven zonder enige garantie. De foto's van de Bioderma-producten op deze Website zijn niet bindend. Er wordt geen enkele garantie verleend omtrent de juistheid, precisie of volledigheid van de informatie op deze Website. Alleen de gebruiker is verantwoordelijk voor het gebruik van deze informatie.
NAOS BENELUX is niet aansprakelijk voor welkdanige schade, direct noch indirect, ongeacht de oorzaak, oorsprong, aard of gevolgen, veroorzaakt door de toegang van eender wie aan de Website of de onbeschikbaarheid ervan, alsook het gebruik van de Website en/of gebruik van informatie die hier rechtstreeks of onrechtstreeks aan is ontleend.
De gebruiker verbindt er zich toe via deze Website geen informatie te verspreiden die burger- of strafrechtelijke verantwoordelijkheid met zich meebrengt noch illegaal, ordeverstorend of beledigend is.
Externe websites die via hyperlinks zijn verbonden met de Website van NAOS BENELUX vallen niet onder de controle NAOS BENELUX dat dan ook elke verantwoordelijkheid voor de inhoud ervan afwijst. Deze links naar andere websites duiden in geen enkel geval op de goedkeuring vanwege of partnership tussen NAOS BENELUX en deze websites, waarvoor specifieke gebruiksvoorwaarden en privacyregels gelden. Bovendien is het geen enkele natuurlijke persoon noch rechtspersoon toegestaan om een link naar deze website van NAOS BENELUX te plaatsen zonder uitdrukkelijke en voorafgaande toestemming.
Voor de producten en diensten die op deze Website zijn gepresenteerd, kunnen beperkingen gelden. De gebruiker dient zich ervan te vergewissen dat het land van waaruit de verbinding tot stand wordt gebracht, het bezoeken van de Website toelaat.
 

5. Persoonlijke en andere gegevens

Deze Website kan worden bezocht zonder dat de identiteit van de gebruiker noch enige andere gegevens over de gebruiker kenbaar worden gemaakt. Persoonlijke gegevens die op deze Website worden verzameld, zijn bedoeld voor klantenbeheer en direct marketing van de Bioderma-producten die NAOS BENELUX op de markt brengt.
De gebruiker stemt ermee in dat deze gegevens om dezelfde redenen worden meegedeeld aan alle partnerbedrijven van NAOS BENELUX of andere personen om te voldoen aan alle wettelijke verplichtingen of indien legitieme belangen dit rechtvaardigen. De gebruiker geeft ook toelating om deze gegevens te communiceren indien de bestemmeling buiten de Europese Unie is gevestigd en ongeacht de bescherming die het land van bestemming biedt inzake persoonlijke gegevens.
De gebruiker heeft het recht om kosteloos, hetzij schriftelijk op onderstaand adres of via de Website, te vragen dat NAOS BENELUX en zijn partnerbedrijf zijn/haar persoonlijke gegevens verzameld via deze Website niet langer gebruiken voor direct marketing. Iedereen die zich identificeert kan zijn//haar persoonlijke gegevens raadplegen en wijzigen op eenvoudige en kosteloze aanvraag op het volgende adres: NAOS BENELUX, Avenue Victor Hugo 32 – 1420 Braine-l’Alleud – België of door het  contactformulier in te vullen.
Persoonlijke gegevens die worden verzameld via de formulieren op deze Website of bij het versturen van online aanvragen worden door de dienst voor informatieverwerking van NAOS BENELUX behandeld voor intern gebruik en conform de geldende wetgeving inzake gegevensbescherming.
De vertrouwelijkheid en integriteit van informatie verstuurd via het Internet kunnen niet worden gegarandeerd. NAOS BENELUX wijst hieromtrent alle verantwoordelijkheid af.
 

6. Niet-persoonlijke gegevens

Andere gegevens dan persoonlijke die door de gebruiker worden meegedeeld omtrent zijn/haar voorkeuren, belangstelling en passies worden gebruikt om producten en diensten voor te stellen die hierop inspelen.
NAOS BENELUX kan bepaalde informatie automatisch verkrijgen, maar die kan in geen geval aan iemand worden gekoppeld. Dit betreft het type Internet browser dat wordt gebruikt, het computersysteem van de gebruiker en de domeinnaam van waaruit de gebruiker toegang heeft gekregen tot de Website. 

 

7. Cookiebeleid

Op de Website kan gebruik worden gemaakt van Cookies om de gebruiker een betere service aan te bieden. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw harde schijf worden gekopieerd. NAOS BENELUX kan deze Cookies gebruiken om het navigeren op de Website te vergemakkelijken en aangeboden diensten te personaliseren. De gebruiker kan zijn Internet browser configureren om geïnformeerd te worden over elk Cookie die wordt verstuurd of systematisch Cookies te weigeren. De gebruiker erkent dat een vlotte navigatie op de Website kan worden verstuurd indien Cookies worden geweigerd.
Voor meer details over het Cookiebeleid kan de gebruiker terecht op pagina www.esthederm.be/nl_be/cookiebeleid.
 

8. Toepasselijk recht

Deze Algemene Voorwaarden vallen onder de Belgische wetgeving. Bij geschillen zijn de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Brussel bevoegd.
 

9.Bijwerking van de algemene voorwaarden

NAOS BENELUX behoudt zich het recht voor om de toegang tot de Website en de Algemene Voorwaarden te allen tijde te wijzigen en bij te werken. Deze aangepaste voorwaarden zijn meteen van toepassing en de gebruiker dient deze rubriek dan ook regelmatig te raadplegen om op de hoogte te blijven van de Algemene Voorwaarden.
Met alle opmerkingen en suggesties omtrent de Website kunt u steeds terecht bij contactwebmaster@bioderma.com

Aanbevolen door dermatologen
Aanbevolen door dermatologen
Een unieke zintuiglijke ervaring
Een unieke zintuiglijke ervaring
Moleculen met bewezen werkzaamheid
Moleculen met bewezen werkzaamheid
Producten gemaakt in Frankrijk (Aix-en-Provence)
Producten gemaakt in Frankrijk (Aix-en-Provence)
©2024 - Alle rechten voorbehouden